GỌI NGAY

Dây chuyền Cartier mix ngọc trai vàng 10k

Còn hàng

4.220.000₫

𝐃𝐚̂𝐲 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐘𝐞̂𝐮 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐡𝐞̀ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐝𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐚̆́𝐜 đ𝐨̂́𝐧 𝐭𝐢𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̂ 𝐠𝐚́𝐢 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐱𝐞𝐦 𝐪𝐮𝐚 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐢𝐦 #𝐇𝐚̀𝐧_𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 ...

🥰🥰 𝐃𝐚̂𝐲 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐘𝐞̂𝐮 🥰🥰

😍 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐡𝐞̀ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐝𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐚̆́𝐜 đ𝐨̂́𝐧 𝐭𝐢𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨̂ 𝐠𝐚́𝐢 🥰🥰

💃💃 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐱𝐞𝐦 𝐪𝐮𝐚 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐢𝐦 #𝐇𝐚̀𝐧_𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐤𝐡𝐞𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐨́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 đ𝐞̣𝐩 𝐪𝐮𝐚 𝐦𝐚̀𝐧 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐌𝐚𝐲 đ𝐚̃ 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐧𝐡𝐚 💃

🍀 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝟏𝟎𝐤

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan