GỌI NGAY

Dây chuyền giọt nước đá mệnh

Còn hàng

4.220.000₫

𝑫𝒂̂𝒚 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒈𝒊𝒐̣𝒕 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 đ𝒂́ 𝒎𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒀́ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂 𝒄𝒖̉𝒂 𝑴𝒂̣̆𝒕 𝑫𝒂̂𝒚 𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒐̣𝒕 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑯𝒊̀𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒐̣𝒕 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈, 𝒍𝒂̀ 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒖̛̣ 𝒄𝒉𝒐 𝒗𝒆̉ đ𝒆̣𝒑 𝒕𝒉𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕, 𝒍𝒖𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕. 𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒗𝒊̀ 𝒗𝒂̣̂𝒚 𝒎𝒂̀ 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒈𝒂́𝒊 đ𝒆𝒐 𝑴𝒂̣̆𝒕 𝑫𝒂̂𝒚 𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒉𝒊̀𝒏𝒉...

𝑫𝒂̂𝒚 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒈𝒊𝒐̣𝒕 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 đ𝒂́ 𝒎𝒆̣̂𝒏𝒉 💟💟

💟💟 𝒀́ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂 𝒄𝒖̉𝒂 𝑴𝒂̣̆𝒕 𝑫𝒂̂𝒚 𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒐̣𝒕 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 💟💟

💟💟 𝑯𝒊̀𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒐̣𝒕 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈, 𝒍𝒂̀ 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒖̛̣ 𝒄𝒉𝒐 𝒗𝒆̉ đ𝒆̣𝒑 𝒕𝒉𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕, 𝒍𝒖𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕.

💟💟 𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒗𝒊̀ 𝒗𝒂̣̂𝒚 𝒎𝒂̀ 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒈𝒂́𝒊 đ𝒆𝒐 𝑴𝒂̣̆𝒕 𝑫𝒂̂𝒚 𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒐̣𝒕 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈, 𝒕𝒉𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉.

💟💟 𝑫𝒂̂𝒚 𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒐̣𝒕 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒔𝒆̃ 𝒎𝒂𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈, 𝒎𝒂𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒔𝒖̛̣ 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄. 𝑻𝒖̛̀ đ𝒐́ 𝒄𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒆̉ 𝒉𝒐̛𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂̉𝒎 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒚𝒆̂𝒖 đ𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒐̛𝒏.

💟 𝑪𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖: 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 10𝒌, 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 𝑯𝒐̂̀𝒏𝒈.

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan