GỌI NGAY

Dây chuyền Nguyệt quế đính đá vàng 10K

Còn hàng

4.290.000₫

𝑫𝒂̂𝒚 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒗𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒒𝒖𝒆̂́ - 𝒉𝒐𝒕 𝒕𝒓𝒆𝒏𝒅 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒖̉ 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒏𝒉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒚𝒆̂𝒖 𝒐̛𝒊  𝑯𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̉𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒗𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒒𝒖𝒆̂́ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒈𝒂̆́𝒏 𝒍𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ đ𝒊̉𝒏𝒉 𝒄𝒂𝒐. 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒅𝒂̂𝒚 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒙𝒂̆́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̉𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒗𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕...

🌿🌿 𝑫𝒂̂𝒚 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒗𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒒𝒖𝒆̂́ - 𝒉𝒐𝒕 𝒕𝒓𝒆𝒏𝒅 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒖̉ 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒏𝒉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒚𝒆̂𝒖 𝒐̛𝒊 🌿🌿

🌿🌿 𝑯𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̉𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒗𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒒𝒖𝒆̂́ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒈𝒂̆́𝒏 𝒍𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ đ𝒊̉𝒏𝒉 𝒄𝒂𝒐. 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒅𝒂̂𝒚 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒙𝒂̆́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̉𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒗𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒒𝒖𝒆̂́ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒊́𝒏𝒉 đ𝒂́ 𝒙𝒖𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐̂ 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒕𝒐𝒂́𝒕 𝒍𝒆̂𝒏 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̛̣𝒄.

🔸Chất liệu: Vàng tây 10k, 18k gắn pha lê Swa, Mois hoặc kim cương tự nhiên

🔹Mã: OL10K0924

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan