GỌI NGAY

Dây chuyền vòng tròn đính ngọc trai

Còn hàng

4.220.000₫

𝑫𝒂̂𝒚 𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒂̣𝒐 Đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝑵𝒉𝒂̂́𝒏 𝑪𝒉𝒐 𝑵𝒂̀𝒏𝒈   𝐃𝐚̂𝐲 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐂𝐡𝐨 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐋𝐚̀𝐦 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐡𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̛̣𝐢 𝐇𝐚̣𝐢 𝐌𝐚̀ 𝐂𝐨̂ 𝐆𝐚́𝐢 𝐍𝐚̀𝐨 𝐂𝐮̃𝐧𝐠 𝐍𝐞̂𝐧 𝐒𝐨̛̉ 𝐇𝐮̛̃𝐮 Đ𝐨́ 𝐚̣ 𝐍𝐠𝐚̆́𝐦 𝐞𝐦 𝐥𝐚̀ đ𝐮̉ đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐚́𝐜 𝐗𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐲́ 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐕𝐚̀𝐧𝐠...

𝑫𝒂̂𝒚 𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒂̣𝒐 Đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝑵𝒉𝒂̂́𝒏 𝑪𝒉𝒐 𝑵𝒂̀𝒏𝒈  💃💃

💃💃 𝐃𝐚̂𝐲 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐂𝐡𝐨 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐋𝐚̀𝐦 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐡𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̛̣𝐢 𝐇𝐚̣𝐢 𝐌𝐚̀ 𝐂𝐨̂ 𝐆𝐚́𝐢 𝐍𝐚̀𝐨 𝐂𝐮̃𝐧𝐠 𝐍𝐞̂𝐧 𝐒𝐨̛̉ 𝐇𝐮̛̃𝐮 Đ𝐨́ 𝐚̣ 💃💃

💃💃 𝐍𝐠𝐚̆́𝐦 𝐞𝐦 𝐥𝐚̀ đ𝐮̉ đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐚́𝐜 🥰🥰🥰

𝐗𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐲́ 😍

🥰 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝟏𝟎𝐤

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan