GỌI NGAY

Dây chuyền Vương miện Nữ Hoàng

Còn hàng

4.220.000₫ 4.500.000₫

“Đ𝑼̛̀𝑵𝑮 𝑪𝑼́𝑰 Đ𝑨̂̀𝑼, 𝑽𝑼̛𝑶̛𝑵𝑮 𝑴𝑰𝑬̣̂𝑵 𝑺𝑬̃ 𝑹𝑶̛𝑰. 𝑩𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒗𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒑𝒉𝒂́𝒊 𝒏𝒖̛̃ 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒂̀𝒊 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒉𝒐̣. 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒐̂̉𝒊 𝒃𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒆̂𝒏 𝒙𝒖̛́𝒏𝒈 đ𝒂́𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒆𝒐 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒗𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒈𝒊𝒐̂́𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒗𝒊̣ 𝒏𝒖̛̃ 𝒉𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈...

👑👑 “Đ𝑼̛̀𝑵𝑮 𝑪𝑼́𝑰 Đ𝑨̂̀𝑼, 𝑽𝑼̛𝑶̛𝑵𝑮 𝑴𝑰𝑬̣̂𝑵 𝑺𝑬̃ 𝑹𝑶̛𝑰. 👑👑

👑👑 𝑩𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒗𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒑𝒉𝒂́𝒊 𝒏𝒖̛̃ 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒂̀𝒊 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒉𝒐̣.

👑👑 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒐̂̉𝒊 𝒃𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒆̂𝒏 𝒙𝒖̛́𝒏𝒈 đ𝒂́𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒆𝒐 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒗𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒈𝒊𝒐̂́𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒗𝒊̣ 𝒏𝒖̛̃ 𝒉𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖́𝒂 đ𝒆̂̉ 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂, 𝒕𝒉𝒂́𝒏 𝒑𝒉𝒖̣𝒄.

👑👑 𝑪𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒅𝒂̂𝒚 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒗𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒐́ đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̂́𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒂́ 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒔𝒖̛̣ 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈, 𝒗𝒆̉ đ𝒆̣𝒑 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐̂𝒊.

👑👑 𝑪𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒄𝒐́ 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒕𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒎𝒚̃ 𝒄𝒂𝒐, 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 đ𝒊̣𝒏𝒉 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒗𝒆̉ đ𝒆̣𝒑 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒐𝒏 𝒈𝒂́𝒊 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒍𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒅𝒂̂𝒚 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒗𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒉𝒂̉𝒐.

𝑵𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒚 𝒊𝒏𝒃𝒐𝒙 𝒄𝒉𝒐 𝑴𝒂𝒚 𝒏𝒂̀𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒚𝒆̂𝒖 𝒐̛𝒊 🥰🥰

🥰 Chất liệu: Vàng 10k

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan