GỌI NGAY

Hoa tai cánh bướm đính ngọc trai vàng 10K

Còn hàng

3.220.000₫

 𝑲𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑻𝒂𝒊 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑻𝒓𝒂𝒊 𝑻𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑵𝒂̀𝒏𝒈  𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖, 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄. 𝑳𝒂̀ 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̉𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈, 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒂̆́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝒎𝒐̣𝒊 𝒌𝒉𝒐́ 𝒌𝒉𝒂̆𝒏, 𝒕𝒉𝒖̛̉ 𝒕𝒉𝒂́𝒄𝒉. 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒓𝒂 𝒕𝒖̛̀ 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂́𝒕 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒗𝒂̣̂𝒚 𝒏𝒐́ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒂𝒐 𝒒𝒖𝒚́, 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈...

❤❤  𝑲𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑻𝒂𝒊 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑻𝒓𝒂𝒊 𝑻𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 ❤❤

❤❤ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖, 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄.

❤❤ 𝑳𝒂̀ 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̉𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈, 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒂̆́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝒎𝒐̣𝒊 𝒌𝒉𝒐́ 𝒌𝒉𝒂̆𝒏, 𝒕𝒉𝒖̛̉ 𝒕𝒉𝒂́𝒄𝒉.

❤❤ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒓𝒂 𝒕𝒖̛̀ 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂́𝒕 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒗𝒂̣̂𝒚 𝒏𝒐́ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒂𝒐 𝒒𝒖𝒚́, 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒂́𝒏𝒈. 𝑩𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̣𝒏𝒉 đ𝒐́, 𝒏𝒈𝒐𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒄𝒐̀𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏, 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̉𝒚.

❤❤ 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒐̣𝒄 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒂̆́𝒏𝒈 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏, 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒕𝒂̀𝒊 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒎𝒊̀𝒏𝒉.

❤❤ 𝑩𝒐̛̉𝒊 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒏𝒈𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒍𝒂̀ đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒄𝒂𝒐 đ𝒆̣𝒑, 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈, 𝒄𝒖̉𝒂 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒂𝒐 𝒒𝒖𝒚́, 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝒍𝒆̂𝒏 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ đ𝒆̂̉ 𝒕𝒐̉𝒂 𝒔𝒂́𝒏𝒈.

❤❤ 𝑻𝒖̛̀ 𝒙𝒖̛𝒂 đ𝒆̂́𝒏 𝒏𝒂𝒚 𝒏𝒈𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒙𝒆𝒎 𝒍𝒂̀ “𝑵𝒖̛̃ 𝒉𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒖̛́𝒄”. 𝑩𝒂𝒐 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒂 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒊 đ𝒆̂̉ 𝒈𝒂̆́𝒏 𝒍𝒆̂𝒏 𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝑽𝒖𝒂, 𝑵𝒖̛̃ 𝒉𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂̉ 𝒗𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒂̣̂𝒖 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒏𝒂𝒚 đ𝒐́ 𝒂̣.

❤ 𝑪𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖: 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 10𝒌

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan