GỌI NGAY

Hoa tai cành lá Nguyệt quế vàng 10k

Còn hàng

2.800.000₫ 3.000.000₫

𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐓𝐚𝐢 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐐𝐮𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐨̂ 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚́𝐭 𝐕𝐨̣𝐧𝐠 𝐕𝐚̀ 𝐓𝐮̛̣ 𝐃𝐨 𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐪𝐮𝐞̂́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐚̆́𝐧 đ𝐨́𝐧, 𝐯𝐢̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 đ𝐨̂𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐛𝐢́ 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐡𝐨̛𝐧 đ𝐨́ 𝐚̣....

🌿🌿 𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐓𝐚𝐢 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐐𝐮𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐨̂ 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚́𝐭 𝐕𝐨̣𝐧𝐠 𝐕𝐚̀ 𝐓𝐮̛̣ 𝐃𝐨

🌿🌿 𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐪𝐮𝐞̂́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐚̆́𝐧 đ𝐨́𝐧, 𝐯𝐢̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 đ𝐨̂𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐛𝐢́ 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐡𝐨̛𝐧 đ𝐨́ 𝐚̣. 💃💃

𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐜𝐡𝐨 𝐌𝐚𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐞𝐦 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐚̆́𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐚̣ 💃💃

🍀 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝟏𝟎𝐤

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan