GỌI NGAY

Hoa tai ngọc trai đính đá tiny

Còn hàng

470.000₫

𝑲𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒙𝒊𝒏𝒉, 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒍𝒖𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒏𝒉 𝑲𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒏𝒈𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒗𝒂̀𝒏𝒈 𝒈𝒐𝒍𝒅 đ𝒆𝒎 𝒍𝒂̣𝒊 𝒗𝒆̉ đ𝒆̣𝒑 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́. 𝑽𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 đ𝒊́𝒏𝒉 đ𝒂́ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒄𝒉𝒊̣ 𝒆𝒎 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒏𝒖̛̃ 𝒕𝒐𝒂́𝒕 𝒍𝒆̂𝒏 𝒗𝒆̉ đ𝒆̣𝒑 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒐, 𝒌𝒉𝒊́ 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒆́𝒎 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈. 𝑪𝒖̀𝒏𝒈...

💃💃 𝑲𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒙𝒊𝒏𝒉, 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒍𝒖𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒏𝒉 💃💃

💃💃 𝑲𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒏𝒈𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒗𝒂̀𝒏𝒈 𝒈𝒐𝒍𝒅 đ𝒆𝒎 𝒍𝒂̣𝒊 𝒗𝒆̉ đ𝒆̣𝒑 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́. 𝑽𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 đ𝒊́𝒏𝒉 đ𝒂́ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒄𝒉𝒊̣ 𝒆𝒎 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒏𝒖̛̃ 𝒕𝒐𝒂́𝒕 𝒍𝒆̂𝒏 𝒗𝒆̉ đ𝒆̣𝒑 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒐, 𝒌𝒉𝒊́ 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒆́𝒎 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈.

💃 𝑪𝒖̀𝒏𝒈 𝑴𝒂𝒚 𝒕𝒉𝒂𝒚 đ𝒐̂̉𝒊 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒏𝒉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 đ𝒐̂𝒊 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒂𝒊 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒙𝒂̆́𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 𝒏𝒉𝒆́.

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan