GỌI NGAY

Hoa tai thanh xoắn vàng 10k

Còn hàng

4.420.000₫

𝑬𝒎 𝑺𝒆̃ 𝑳𝒂̀ 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒐̛ 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐚̆𝐧 𝐤𝐡𝐨𝐚̆𝐧 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐢 𝐯𝐚́𝐲 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐞̂𝐧 đ𝐞𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐠𝐢̀ 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐢̀ đ𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐠𝐡𝐞́ 𝐌𝐚𝐲 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲. 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐌𝐚𝐲 𝐦𝐨̛́𝐢...

💛❤️ 𝑬𝒎 𝑺𝒆̃ 𝑳𝒂̀ 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒐̛ 💛❤️

☘️☘️ 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐚̆𝐧 𝐤𝐡𝐨𝐚̆𝐧 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐢 𝐯𝐚́𝐲 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐞̂𝐧 đ𝐞𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐠𝐢̀ 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐢̀ đ𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐠𝐡𝐞́ 𝐌𝐚𝐲 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲.

🌼🌼 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐌𝐚𝐲 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚 𝐌𝐚𝐲 𝐱𝐞𝐦 𝐧𝐚̀𝐨.😍😍

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan