GỌI NGAY

Hoa tai Tim tiny vintage vàng 10k

Còn hàng

3.420.000₫

𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐓𝐚𝐢 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐜 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐨̛ 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐘𝐞̂𝐮 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐧𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐲 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐢́𝐧𝐡, 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐫𝐮̃. 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐌𝐚𝐲 𝐜𝐨́ đ𝐮̉ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐧𝐡𝐚, đ𝐨̂𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐚̆́𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐨̛̣𝐢 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ đ𝐚̂𝐲...

🎁 𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐓𝐚𝐢 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐜 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐨̛ 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐘𝐞̂𝐮 🎁

💃💃 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐧𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐲 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐢́𝐧𝐡, 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐫𝐮̃.

💃💃 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐌𝐚𝐲 𝐜𝐨́ đ𝐮̉ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐧𝐡𝐚, đ𝐨̂𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐚̆́𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐨̛̣𝐢 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ đ𝐚̂𝐲 𝐚̣

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan