GỌI NGAY

Lắc cứng bi kim tiền đính đá charm cỏ 4 lá vàng 10k

Còn hàng

8.020.000₫

  𝑳𝒂̆́𝒄 𝑻𝒂𝒚 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 𝑺𝒂𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑲𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒐̛̉ 𝑵𝒆̂𝒏 𝑸𝒖́𝒚 𝑷𝒉𝒂́𝒊 𝑽𝒂̀ 𝑿𝒊𝒏𝒉 Đ𝒆̣𝒑 𝑪𝒂́𝒄 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒂𝒊 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒉𝒂̉ 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒂́𝒊 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 đ𝒆̣𝒑 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊, 𝒗𝒊̀ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒗𝒆̉ đ𝒆̣𝒑 𝒕𝒉𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒉𝒂̃𝒚 đ𝒆𝒐 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒍𝒂̆́𝒄 𝒗𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒆́ 𝑳𝒂̆́𝒄 𝒕𝒂𝒚 𝒗𝒂̀𝒏𝒈...

 

💛💛 𝑳𝒂̆́𝒄 𝑻𝒂𝒚 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 𝑺𝒂𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝑲𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒐̛̉ 𝑵𝒆̂𝒏 𝑸𝒖́𝒚 𝑷𝒉𝒂́𝒊 𝑽𝒂̀ 𝑿𝒊𝒏𝒉 Đ𝒆̣𝒑 💛💛

💃💃 𝑪𝒂́𝒄 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒂𝒊 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒉𝒂̉ 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒂́𝒊 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 đ𝒆̣𝒑 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊, 𝒗𝒊̀ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒗𝒆̉ đ𝒆̣𝒑 𝒕𝒉𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒉𝒂̃𝒚 đ𝒆𝒐 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒍𝒂̆́𝒄 𝒗𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒆́ 😍

💃💃 𝑳𝒂̆́𝒄 𝒕𝒂𝒚 𝒗𝒂̀𝒏𝒈 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒖̛́𝒏𝒈 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖𝒚 𝒏𝒈𝒉𝒊̃ 𝒍𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒂̀𝒏𝒈.

𝑪𝒂́𝒄 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒚 𝒊𝒏𝒃𝒐𝒙 𝒄𝒉𝒐 𝑴𝒂𝒚 𝒕𝒉𝒐𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒐̛𝒊 😍😍

 

 

 

 

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan