GỌI NGAY

Lắc cứng bướm đôi đính đá vàng 10k

Còn hàng

6.890.000₫

𝐋𝐚̆́𝐜 𝐭𝐚𝐲 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐨̂𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐯𝐞̉ 𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐦𝐚̣𝐢 đ𝐨̂𝐢 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡. 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐨𝐮𝐭𝐟𝐢𝐭 đ𝐚̂̀𝐦 𝐝𝐚̣ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐡𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐯𝐚́𝐲 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜...

💃💃 𝐋𝐚̆́𝐜 𝐭𝐚𝐲 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐨̂𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐯𝐞̉ 𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐦𝐚̣𝐢 đ𝐨̂𝐢 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡.

💃💃 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐨𝐮𝐭𝐟𝐢𝐭 đ𝐚̂̀𝐦 𝐝𝐚̣ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐡𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐯𝐚́𝐲 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐥𝐚̆́𝐜 𝐭𝐚𝐲 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐚̆́𝐧, 𝐧𝐮̛̃ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐨̛𝐧 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮.

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan