GỌI NGAY

Lắc cứng vàng charm hoa 5 cánh mix bi phay vàng 10k

Còn hàng

6.870.000₫

𝑳𝒂̆́𝒄 𝑻𝒂𝒚 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐗𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐚́𝐜 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐞𝐭 𝐥𝐚̆́𝐜 𝐭𝐚𝐲 đ𝐚̃ 𝐱𝐢̣𝐧 𝐬𝐨̀ 𝐥𝐚̆́𝐦 𝐫𝐨̂̀𝐢, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̉𝐧𝐡 𝐠𝐚̂́𝐩 𝐛𝐨̣̂𝐢 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧. 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐡𝐚̣𝐭 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐦 𝐧𝐮̛̃ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨𝐚, 𝐥𝐚́ 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐚̂̀𝐦 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐢 đ𝐚̣̆𝐜...

💛💛 𝑳𝒂̆́𝒄 𝑻𝒂𝒚 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐗𝐢𝐧𝐡 💛💛

🤩 𝐂𝐚́𝐜 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐞𝐭 𝐥𝐚̆́𝐜 𝐭𝐚𝐲 đ𝐚̃ 𝐱𝐢̣𝐧 𝐬𝐨̀ 𝐥𝐚̆́𝐦 𝐫𝐨̂̀𝐢, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̉𝐧𝐡 𝐠𝐚̂́𝐩 𝐛𝐨̣̂𝐢 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧.

🌼 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐡𝐚̣𝐭 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐦 𝐧𝐮̛̃ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨𝐚, 𝐥𝐚́ 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐚̂̀𝐦 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐢 đ𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ - 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐫𝐮̃ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐤𝐢𝐞̂̀𝐮 đ𝐚̂̀𝐲 𝐦𝐞̂ 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜.

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan