GỌI NGAY

Lắc tay cứng 1 hàng đá vàng 10K

Còn hàng

7.020.000₫

𝐍𝐞̂́𝐮 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐨̂𝐢 𝐭𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧𝐠 𝐫𝐨̂̃𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐥𝐚̆́𝐜 𝐭𝐚𝐲 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐨̂𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐯𝐞̉ 𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐦𝐚̣𝐢 đ𝐨̂𝐢 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐨́ 𝐚̣ . 𝐋𝐚̆́𝐜 𝐭𝐚𝐲 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐞̂𝐧 đ𝐞̣𝐩 𝐡𝐨̛𝐧, 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐢𝐧...

💃💃 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐨̂𝐢 𝐭𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧𝐠 𝐫𝐨̂̃𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐥𝐚̆́𝐜 𝐭𝐚𝐲 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐨̂𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐯𝐞̉ 𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐦𝐚̣𝐢 đ𝐨̂𝐢 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐨́ 𝐚̣ .

💃💃 𝐋𝐚̆́𝐜 𝐭𝐚𝐲 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐞̂𝐧 đ𝐞̣𝐩 𝐡𝐨̛𝐧, 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐢𝐧 𝐡𝐨̛𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡, 𝐜𝐚́ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐚̀𝐧𝐠.

GIÁ SẢN PHẨM THAY ĐỔI THEO THỜI ĐIỂM BÁN HIỆN TẠI

 

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan