GỌI NGAY

Lắc tay đôi trơn vàng 10k

Còn hàng

5.320.000₫

𝑳𝒂̆́𝒄 𝒕𝒂𝒚 đ𝒐̂𝒊  𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒂̂𝒚 𝒂̣ 𝑵𝒉𝒖̛𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒅𝒆̂̃ 𝒏𝒉𝒊̀𝒏 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂̣̆𝒑 𝒍𝒂̆́𝒄 𝒕𝒂𝒚 đ𝒐̂𝒊.  #Đ𝒂̣̆𝒄_𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕: 𝒍𝒂̆́𝒄 𝒕𝒂𝒚 đ𝒐̂𝒊 𝑽𝒐̂ 𝑪𝒖̀𝒏𝒈 𝑫𝒆̂̃ 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̣𝒊 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 đ𝒂̂́𝒚 𝒂̣ Chất liệu: Vàng 10k

💛💛 𝑳𝒂̆́𝒄 𝒕𝒂𝒚 đ𝒐̂𝒊  𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒂̂𝒚 𝒂̣ 💛💛

❤️𝑵𝒉𝒖̛𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒅𝒆̂̃ 𝒏𝒉𝒊̀𝒏 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂̣̆𝒑 𝒍𝒂̆́𝒄 𝒕𝒂𝒚 đ𝒐̂𝒊. 

#Đ𝒂̣̆𝒄_𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕: 𝒍𝒂̆́𝒄 𝒕𝒂𝒚 đ𝒐̂𝒊 𝑽𝒐̂ 𝑪𝒖̀𝒏𝒈 𝑫𝒆̂̃ 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̣𝒊 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 đ𝒂̂́𝒚 𝒂̣😘

☘ Chất liệu: Vàng 10k

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan