GỌI NGAY

Lắc tay Gucci móc nối vàng 10K

Còn hàng

7.390.000₫

𝑳𝒂̆́𝒄 𝑻𝒂𝒚 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 𝑻𝒐̂ Đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝑪𝒉𝒐 Đ𝒐̂𝒊 𝑻𝒂𝒚 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒐̣𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒐 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒐̉𝒂 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̣ 𝒅𝒐 𝒍𝒂̀𝒎 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉, 𝒕𝒖̛̣ 𝒅𝒐 𝒕𝒉𝒆𝒐 đ𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏. 𝑩𝒐̛̉𝒊 𝒗𝒊̀ 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒎𝒊̀𝒏𝒉! 𝑪𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖: 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 10𝒌

💃💃 𝑳𝒂̆́𝒄 𝑻𝒂𝒚 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 𝑻𝒐̂ Đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝑪𝒉𝒐 Đ𝒐̂𝒊 𝑻𝒂𝒚 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 💃💃

💃💃 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑

💃💃 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒐̣𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒐

💃💃 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒐̉𝒂 𝒔𝒂́𝒏𝒈

💃💃 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̣ 𝒅𝒐 𝒍𝒂̀𝒎 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉, 𝒕𝒖̛̣ 𝒅𝒐 𝒕𝒉𝒆𝒐 đ𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏.

💃💃 𝑩𝒐̛̉𝒊 𝒗𝒊̀ 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒎𝒊̀𝒏𝒉!

💛 𝑪𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖: 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 10𝒌

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan