GỌI NGAY

Lắc tay khắc tên cặp đôi vàng 10K

Còn hàng

4.520.000₫

𝐒𝐨̛̣𝐢 𝐃𝐚̂𝐲 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐚̆́𝐜 𝐓𝐞̂𝐧 𝐄𝐦 & 𝐀𝐧𝐡 𝐕𝐚̀𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 đ𝐞̣𝐩 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐨̛𝐢 𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐮𝐨̂̀𝐦 𝐥𝐞̂𝐧 𝐱𝐮𝐨̂𝐢 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐃𝐮̀ 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̂̀𝐲 𝐦𝐮̛𝐚 𝐫𝐨̛𝐢 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐚̂́𝐦 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐨́𝐢 đ𝐚̂𝐮 𝐓𝐚̂𝐦 𝐭𝐮̛ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̀𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝟏𝟎𝐤  

❤❤ 𝐒𝐨̛̣𝐢 𝐃𝐚̂𝐲 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐚̆́𝐜 𝐓𝐞̂𝐧 𝐄𝐦 & 𝐀𝐧𝐡 ❤❤

❤❤ 𝐕𝐚̀𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 đ𝐞̣𝐩 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐨̛𝐢

𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐮𝐨̂̀𝐦 𝐥𝐞̂𝐧 𝐱𝐮𝐨̂𝐢 𝐝𝐨̀𝐧𝐠

𝐃𝐮̀ 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̂̀𝐲 𝐦𝐮̛𝐚 𝐫𝐨̛𝐢

𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐚̂́𝐦 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐨̀𝐧𝐠

𝐂𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐨́𝐢 đ𝐚̂𝐮

𝐓𝐚̂𝐦 𝐭𝐮̛ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̀𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚𝐮 ❤❤

💃 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝟏𝟎𝐤

 

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan