GỌI NGAY

Lắc tay tim đá lồng tim trơn vàng 10K

Còn hàng

5.090.000₫

Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒐̂́𝒕 đ𝒆̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒏𝒉𝒊̀𝒏 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒎 𝒄𝒉𝒊́ 𝒄𝒉𝒂̣𝒎 𝒗𝒂̀𝒐 – 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂́𝒊 𝒕𝒊𝒎. 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒍𝒂̆́𝒄 𝒕𝒂𝒚 𝒕𝒊𝒎 𝒍𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀𝒐 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 đ𝒐̂𝒊 𝒕𝒂𝒚 𝒏𝒂̀𝒏𝒈

💛💛 Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒐̂́𝒕 đ𝒆̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒏𝒉𝒊̀𝒏 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒎 𝒄𝒉𝒊́ 𝒄𝒉𝒂̣𝒎 𝒗𝒂̀𝒐 – 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂́𝒊 𝒕𝒊𝒎.💛💛

𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒍𝒂̆́𝒄 𝒕𝒂𝒚 𝒕𝒊𝒎 𝒍𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀𝒐 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 đ𝒐̂𝒊 𝒕𝒂𝒚 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 😍😍

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan