GỌI NGAY

Nhẫn hầu bao túi tiền vàng 10K

Còn hàng

3.300.000₫

𝑯𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒂𝒐 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒂̀𝒊 𝒍𝒐̣̂𝒄, 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂̉𝒊 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣. 𝑲𝒉𝒊 đ𝒆𝒐 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒖́𝒊 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒗𝒂̀𝒏𝒈, 𝒔𝒆̃ 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏, 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒓𝒂 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒍𝒐̛̣𝒊 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒖̣𝒄, 𝒕𝒖̛̀ đ𝒐́ 𝒎𝒂̀ đ𝒂̣𝒊 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒂̀𝒊 𝒗𝒂̣̂𝒏, 𝒍𝒂̀𝒎 𝒂̆𝒏 𝒕𝒂̂́𝒏 𝒕𝒐̛́𝒊. 𝑵𝒉𝒂̂̃𝒏 𝒉𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒂𝒐 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈...

💰 𝑯𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒂𝒐 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒂̀𝒊 𝒍𝒐̣̂𝒄, 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂̉𝒊 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣. 𝑲𝒉𝒊 đ𝒆𝒐 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒖́𝒊 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒗𝒂̀𝒏𝒈, 𝒔𝒆̃ 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏, 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒓𝒂 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒍𝒐̛̣𝒊 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒖̣𝒄, 𝒕𝒖̛̀ đ𝒐́ 𝒎𝒂̀ đ𝒂̣𝒊 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒂̀𝒊 𝒗𝒂̣̂𝒏, 𝒍𝒂̀𝒎 𝒂̆𝒏 𝒕𝒂̂́𝒏 𝒕𝒐̛́𝒊.💰

🌟𝑵𝒉𝒂̂̃𝒏 𝒉𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒂𝒐 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒐̀𝒏 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒚́ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂 𝒗𝒆̂̀ 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̉𝒚. 𝑻𝒖́𝒊 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̉𝒚 𝒔𝒆̃ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒂́𝒄 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒕𝒂̀𝒊 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒔𝒐̛̉ 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒃𝒂̣𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒂̀𝒊 𝒍𝒐̣̂𝒄 𝒔𝒆̃ 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒆̂𝒏.🌟

⚡️𝑴𝒂̣̆𝒕 𝒌𝒉𝒂́𝒄, 𝒉𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒂𝒐 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒕𝒂́𝒄 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 đ𝒂́ 𝒒𝒖𝒚́ 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒎𝒆̃ 𝒔𝒆̃ đ𝒆𝒎 𝒍𝒂̣𝒊 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏, 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒂̀𝒊 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̉𝒚 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒕𝒉𝒖 𝒉𝒖́𝒕 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒂̣𝒏.⚡️

🍀 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒂𝒐 𝒏𝒂̀𝒐 ? 𝑻𝒉𝒂̣𝒄𝒉 𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐́𝒄, 𝒉𝒐̂̉ 𝒑𝒉𝒂́𝒄𝒉, 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒐̣𝒄 𝒉𝒂𝒚 𝒏𝒈𝒐̣𝒄 𝒃𝒊́𝒄𝒉,... 𝑴𝒂𝒚 𝒔𝒂̆̃𝒏 𝒔𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒖̀ 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒆́🥰

🔸𝑪𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖: 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒚 10𝒌, 14𝒌, 18𝒌 𝒈𝒂̆́𝒏 𝒉𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒂𝒐 đ𝒂́ 𝒒𝒖𝒚́ 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏

 

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan