GỌI NGAY

Nhẫn hoa đá cao thân 3 hàng đá

Còn hàng

4.490.000₫

𝐍𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐗𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐨 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐃𝐚̣𝐨 𝐏𝐡𝐨̂́ 𝐕𝐚̀𝐨 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐓𝐡𝐮 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐌𝐚𝐲 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐲 đ𝐚̆́𝐦 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐚̣ . 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐚̆́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐦𝐮̀𝐚 𝐝𝐢̣𝐜𝐡. 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐜𝐡𝐨 𝐌𝐚𝐲 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐚́𝐜...

💃💃 𝐍𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐗𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐨 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐃𝐚̣𝐨 𝐏𝐡𝐨̂́ 𝐕𝐚̀𝐨 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐓𝐡𝐮💃💃

💃 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐌𝐚𝐲 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐲 đ𝐚̆́𝐦 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐚̣ .

💃💃 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐚̆́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐦𝐮̀𝐚 𝐝𝐢̣𝐜𝐡.

𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐜𝐡𝐨 𝐌𝐚𝐲 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐮 𝐨̛𝐢 😍

😍 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝟏𝟎𝐤

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan