GỌI NGAY

Nhẫn tình yêu đính đá vàng

Còn hàng

5.450.000₫

𝑪𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝑵𝒉𝒂̂̃𝒏 𝑮𝒉𝒊 𝑫𝒂̂́𝒖 𝑻𝒊̀𝒏𝒉 𝒀𝒆̂𝒖 𝑪𝒖̉𝒂 𝑬𝒎 & 𝑨𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̂̃𝒏 𝒕𝒓𝒐̀𝒏 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒄𝒉𝒐 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒉𝒂̉𝒐 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒆̂̀𝒏 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈, 𝒄𝒐̀𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̂̃𝒏 𝒌𝒉𝒂̆́𝒄 𝒕𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̣̆𝒑 đ𝒐̂𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒔𝒖̛̣ 𝒗𝒊̃𝒏𝒉 𝒄𝒖̛̉𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖. 𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒄𝒂̣̆𝒑 𝒏𝒉𝒂̂̃𝒏 đ𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒃𝒂̉𝒏...

💃💃 𝑪𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝑵𝒉𝒂̂̃𝒏 𝑮𝒉𝒊 𝑫𝒂̂́𝒖 𝑻𝒊̀𝒏𝒉 𝒀𝒆̂𝒖 𝑪𝒖̉𝒂 𝑬𝒎 & 𝑨𝒏𝒉

💃💃 𝑪𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̂̃𝒏 𝒕𝒓𝒐̀𝒏 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒄𝒉𝒐 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒉𝒂̉𝒐 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒆̂̀𝒏 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈, 𝒄𝒐̀𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̂̃𝒏 𝒌𝒉𝒂̆́𝒄 𝒕𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̣̆𝒑 đ𝒐̂𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒔𝒖̛̣ 𝒗𝒊̃𝒏𝒉 𝒄𝒖̛̉𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖.

💃💃 𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒄𝒂̣̆𝒑 𝒏𝒉𝒂̂̃𝒏 đ𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒏𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏, 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒅𝒂̂́𝒖 𝒂̂́𝒏 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒆̂𝒏𝒈.

💃💃 𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒊̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒆̂𝒏𝒈 đ𝒆̣𝒑 đ𝒆̃ 𝒂̂́𝒚 𝒃𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒂 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒂̆́𝒄 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒊𝒏 đ𝒂̣̂𝒎 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 đ𝒐̛̀𝒊. Đ𝒐́ 𝒍𝒂̀ 𝒌𝒉𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒐̉ 𝒕𝒊̀𝒏𝒉, 𝒄𝒂́𝒊 𝒏𝒂̆́𝒎 𝒕𝒂𝒚 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒊𝒆̂𝒏, 𝒏𝒖̣ 𝒉𝒐̂𝒏 đ𝒂̂̀𝒖, 𝒈𝒊𝒂̂𝒚 𝒑𝒉𝒖́𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒂̂́𝒚 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒉𝒐̂𝒏 𝒉𝒂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒌𝒉𝒊 𝒉𝒂𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒂̆́𝒎 𝒕𝒂𝒚 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒗𝒂̀𝒐 𝒍𝒆̂̃ đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 - 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒏𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂́𝒚. Đ𝒆̂̉ 𝒈𝒉𝒊 𝒅𝒂̂́𝒖 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒂̣̆𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒂̂́𝒚, 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̂̃𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒍𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒆̂𝒏𝒈, 𝒚́ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕.

 

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan