GỌI NGAY

Set Pan trắng xinh lung linh

Còn hàng

3.800.000₫

𝐄𝐦 𝐕𝐞̂̀ 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨̂𝐢 𝐌𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐦𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐊𝐢𝐦 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧, 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲. 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐢 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝐏𝐚𝐧𝐝𝐨𝐫𝐚 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐥𝐲́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠. 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐞́𝐭 𝐡𝐨𝐚 𝐯𝐚̆𝐧 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́,...

💃💃 𝐄𝐦 𝐕𝐞̂̀ 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨̂𝐢 💃💃

💃💃 𝐌𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐦𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐊𝐢𝐦 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧, 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲.

💃💃 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐢 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝐏𝐚𝐧𝐝𝐨𝐫𝐚 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐥𝐲́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠.

💃💃 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐞́𝐭 𝐡𝐨𝐚 𝐯𝐚̆𝐧 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́, đ𝐚 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̣𝐧 𝐠𝐚́𝐢 𝐧𝐞́𝐭 𝐜𝐚́ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̣.

💃💃 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐜𝐡𝐨 𝐌𝐚𝐲 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐮 𝐨̛𝐢 😍😍

🤍Chất liệu: Bạc Thái❤️

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan