GỌI NGAY

Set Pandora charm bạc Thái đá đỏ

Còn hàng

3.640.000₫

𝑷𝒂𝒏𝒅𝒐𝒓𝒂 𝑿𝒊𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒐 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝑪𝒐́ 𝒗𝒐̂ 𝒗𝒂̀𝒏 𝒎𝒂̂̃𝒖 𝒅𝒂̂𝒚 đ𝒆𝒐 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒂̣𝒕 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂𝒖 đ𝒆̂̉ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒍𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝒕𝒖̀𝒚 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒔𝒐̛̉ 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒂̀𝒏𝒈. 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒔𝒆̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒊𝒙 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒗𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̀𝒚 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒗𝒂̀𝒐 𝒔𝒐̛̉ 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉. 𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒉𝒂̣𝒕 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒓𝒂̂́𝒕...

❤❤ 𝑷𝒂𝒏𝒅𝒐𝒓𝒂 𝑿𝒊𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒐 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 ❤❤

❤❤ 𝑪𝒐́ 𝒗𝒐̂ 𝒗𝒂̀𝒏 𝒎𝒂̂̃𝒖 𝒅𝒂̂𝒚 đ𝒆𝒐 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒂̣𝒕 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂𝒖 đ𝒆̂̉ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒍𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝒕𝒖̀𝒚 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒔𝒐̛̉ 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒂̀𝒏𝒈.

❤❤ 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒔𝒆̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒊𝒙 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒗𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̀𝒚 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒗𝒂̀𝒐 𝒔𝒐̛̉ 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉.

❤❤ 𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒉𝒂̣𝒕 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒓𝒂̂́𝒕 đ𝒂 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖́ 𝒏𝒆̂𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒗𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̀𝒚 𝒗𝒖̛̀𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒆́𝒕 𝒄𝒐̂̉ đ𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒗𝒖̛̀𝒂 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̣𝒊.

𝑪𝒐̛𝒏 “𝒔𝒐̂́𝒕” đ𝒆𝒐 𝒗𝒐̀𝒏𝒈 𝑷𝒂𝒏𝒅𝒐𝒓𝒂 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒄𝒐́ 𝒅𝒂̂́𝒖 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒉𝒂̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒓𝒆̉.

𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̃𝒚 𝒕𝒂̣𝒐 𝒏𝒆̂𝒏 𝒅𝒂̂́𝒖 𝒂̂́𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒗𝒐̀𝒏𝒈 𝑷𝒂𝒏𝒅𝒐𝒓𝒂 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒙𝒂̆́𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 𝒏𝒉𝒆́ 😍😍

❤ 𝑪𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖: 𝑩𝒂̣𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan